Přátelský kolektivrodinná atmosféra

Každý den bohatý programhry, učení, sport

Výuka

Anglický jazyk

Učíme Vaše děti základy anglického jazyka. Pomocí nejrůznějších básniček, říkanek a písniček se snažíme vštípit jim co nejširší slovní zásobu. Každý den mají děti 20 minutový blok anglického jazyka, ve kterém jeden pedagog mluví anglicky a druhý pouze česky. Děti se tak učí jazyk na stejném principu jako svůj mateřský jazyk, odposloucháváním a napodobováním dospělého.

Příprava na další život

Děti se učí novým věcem a činnostem, které budou potřebovat v dalším vzdělávání. Rozvíjíme paměť a pozornost, koncentraci a koordinaci. Dalším bodem výuky je upevňování smyslu pro pořádek a péče o sebe sama. U dětí rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku pomocí nejrůznějších pedagogických pomůcek. Naším cílem je naučit dítě lásce k sobě samému i k okolí. Chceme, aby v naší školce rostli laskaví, zdvořilí a slušní lidé.

Zdokonalování smyslů

Naší další práci je rozvoj a upevňování smyslů u dětí. Předškolní věk je tzv. sensitivní období . To znamená, že veškeré smyslové podněty, vjemy a zkušenosti jsou pro děti v procesu učení velmi důležité. My se proto snažíme být jim v tomto směru co nejvíce nápomocni, aby mohli rozpoznávat vůně, tvary, barvy, tony i chutě objevovat je a učit se jim. Součástí této výuky je i hudební výchova, kde si děti zkoušejí nejen zpěv, ale i hru na nástroje.

Mateřský jazyk

V tomto výukovém bloku se zaměřujeme na výuku českého jazyka. Pomocí pohádek, říkanek, básniček se snažíme rozšiřovat dětem slovní zásobu. Začínáme u slabik a končíme u souvětí. Děti se učí nejen svému rodnému jazyku, ale cvičíme u nich i sebevědomí hlasový projev. Jednou týdně navštěvuje naší školku logoped, který pomůže vašim dětem, v případě, že nám nějaké to písmenko nepůjde.

Počítání

Matematika provází celý náš život, teda vetšinu. My se snažíme naučit děti počítání formou Montessori. Postupujeme vždy od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu, od známého k neznámému. Počítáme kostičky, kuličky, tyče. Počítáme kroky ze schodů i počet židlí v místnosti. Děti si začínají uvědomovat že matematika je všude kolem nás a jsou připraveni počítat.

Nejsme na Zemi jen my

Ve výukovém bloku ,,Nejsme na Zemi jen my“ , se zaměřujeme na svět kolem nás. Tento blok je souhrn vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu a dějěpisu. Ukazujeme si nejrůznější živočichy a rostliny. Povídáme si o vzdáleném vesmíru i o historii. Děti se zapojují do činnosti interaktivně pomocí nejrůznějších projektů, diskuzí i samostatných vystoupení.

Montessori

Naši učitelé s dětmi pracují metodou italské lékařky Marie Montessori, která děti vedla k samostatnosti, sebevědomí a radosti z učení pro sebe, a která se již po století uplatňuje ve školkách i školách po celém světě.

Montessori pedagogika učí:

  • všemi smysly
  • vlastním tempem a způsobem
  • spontánně od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému
  • poznávat svět s jeho přírodními zákonitostmi
  • přemýšlet v souvislostech
  • samostatnosti, nezávislosti, vnitřní pevnosti, svobodě a respektu

Montessori pedagogika rozvíjí:

  • osobnost dítěte
  • tvořivost dítěte
  • úctu k sobě, druhým i okolnímu světu

Více o Montessori najdete například na www.montessoricr.cz nebo www.montessori-ami.org.

Vyplnit přihlášku zde | Vyplnit provozní řád zde